Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1 -­ Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  3. Dag: kalenderdag;

  4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

  6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

  9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


 • Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Wij bestaan ook in real life, en wij vinden het hartstikke leuk als je dat met je eigen ogen wilt zien. Maak een afspraak en kom gerust een keertje langs, wij verzorgen de koffie, thee en soyamelk.

  Matt Sleeps B.V.
  Hannie Dankbaarpassage 14, 1053 RT te Amsterdam;
  Telefoonnummer: +31 20 2615296
  E-mailadres: support@mattsleeps.com

  Nummertjes voor de administratie:
  KvK-nummer: 64147681
  Btw-identificatienummer: NL855542421B01

   


 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten en hebben we opgesteld zodat duidelijk is wat je (naast goede slaap) van ons kan verwachten, en wat wij van jou verwachten.

  2. De voorwaarden zijn altijd te vinden op onze website. Als je er echt geen genoeg van krijgen kunnen ze voor niks worden toegezonden. Maar dat is wel een beetje zonde van de bomen.


 • Artikel 4 - Het aanbod

  We beloven totale transparantie. Op ons erewoord.


 • Artikel 5 - De overeenkomst
  1. Je kiest je product, je klikt op kopen en wij sturen je een mailtje. Gefeliciteerd wij zijn nu beiden trotse eigenaar van een overeenkomst.

  2. Alle informatie die je nodig hebt zal met je bestelling worden meegezonden, daarnaast is de meeste informatie ook te vinden op onze website.

  3. Bewaar je (digitale) bon


 • Artikel 6 – 120 dagen gratis uitproberen

  1)     Er geldt een proefperiode van 120 dagen om het Matt matras uit te proberen. Krijgt Matt last van heimwee of voldoet hij jammer genoeg niet aan de verwachtingen dan kan Matt vanaf de 30e proefdag retour worden gestuurd. Je lichaam heeft namelijk ten minste 30 nachten nodig om te wennen aan een nieuw matras. Vergelijk het met het inlopen van nieuwe schoenen ;-) . Indien je toch gebruik wilt maken van je retourrecht verzoeken we je binnen de 120 dagen nadat je Matt hebt ontvangen een retourverzoek te doen via www.mattsleeps.com/retour. Het retourverzoek zal vervolgens telefonisch of per e-mail worden afgehandeld. Binnen twee weken na het aanmelden van je retourverzoek zal telefonisch een afspraak gemaakt worden om het matras kosteloos op te halen. Binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag dat Matt bij je thuis is opgehaald zal het aankoopbedrag worden teruggestort.

  2)    Het 120 dagen gratis uitproberen is van toepassing op één bestelling per adres, klant en / of rekeningnummer met een maximum van twee één-persoonsmatrassen*.

  3)     Heb je het Matt matras al eens eerder uitgeprobeerd dan vervalt het recht om het matras 120 dagen gratis uit te proberen. Dit matras valt dan onder het herroepingsrecht (zie artikel 7).

  4)     Na de mededeling van je voornemen om het matras retour te sturen verloopt de proefperiode en wordt er binnen twee weken een afspraak gemaakt om het matras op te halen. Kunnen we nadat de proefperiode is verlopen niet binnen twee weken een afspraak maken om het matras op te halen, dan vervalt het recht om te retourneren.

  5)     Het volledige aankoopbedrag zal binnen een termijn van 30 dagen worden teruggestort, mits het matras in goede staat door ons wordt ontvangen. In geval van beschadigingen aan het matras zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht en ben je aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.

  6)     Wanneer we aannemelijke bewijzen hebben van fraude of een bestelling die wordt geplaatst zonder serieuze koopintentie, komt de proefperiode van 120 dagen gratis uitproberen te vervallen. 

  *Onder de eenpersoonsmatrassen vallen de volgende maten:  Twiggy S 80x190 / 80x200 / Twiggy+ 80x210 / Twiggy++ 80x220 / The Bachelor S 90x190 / The Bachelor 90x200 / The Bachelor + 90x210 / The Bachelor ++ 90x220 / The Twin 100x200 / The Twin + 100x210 / The Twin ++ 100x220 / Twist & Turn S 120x190 / Twist & Turn S 120x200


 • Artikel 7 - Herroepingsrecht

  Voor al onze producten gelden andere retourvoorwaarden.

  Het herroepingsrecht is van toepassing op de volgende situaties:

  1)     Indien je al eens eerder gebruik hebt gemaakt van de termijn van 120 dagen om een Matt matras uit te proberen, valt het volgende matras dat je bestelt onder het herroepingsrecht.

  2)     Indien je meerdere matrassen in één bestelling hebt ontvangen, valt één matras onder de 120 dagen uitproberen termijn*. De overige matrassen vallen onder het herroepingsrecht.

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

  1)     Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons schriftelijk op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via support@mattsleeps.com

  2)     Uit hygiënisch oogpunt, kunnen wij een verzoek tot herroeping alleen inwilligen indien het matras in oorspronkelijke staat, ongebruikt en onbeschadigd. In geval dat je aanspraak wilt maken op het herroepsingrecht moet het matras nog in de originele doos, in het plastic en vacuum zijn verpakt. De termijn van 14 dagen is daarom niet als proefperiode bedoelt.  

  3)     Wanneer we aannemelijke bewijzen hebben van fraude of een bestelling die wordt geplaatst zonder serieuze koopintentie, komt het herroepingsrecht te vervallen.

  4)     Heb je een boxspring besteld en wil je gebruik maken van je herroepingsrecht zorg er dan voor dat de installateur de boxspring niet uit de orginele verpakking haalt of dat zij deze achter laten. De boxspring kan geretourneerd worden in originele verpakking binnen 14 dagen.

  5)    Producten die op maat gemaakt zijn (aanpassing op onze standaard producten) kunnen niet geretourneerd worden. Bijvoorbeeld een speciale kleur voor de boxspring, een aangepast hoofdbord etc.

  6)    De matrasbeschermer kan alleen ongebruikt in (gesloten) originele verpakking geretourneerd worden.

   

  *Met uitzondering van de bestelling van twee één persoonsmatrassen. Hier vallen de volgende maten onder:  (Benjamin 70x200, Twiggy 80x200, Twiggy+ 80x210, Twiggy++ 80x220, The Bachelor 90x200, The Bachelor + 90x210, The Bachelor ++ 90x220)


 • Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping
  1. Vindt de herroeping plaats binnen de 120 dagen gratis uitproberen, dan zullen we Matt op onze kosten komen ophalen. Indien Matt niet onder de ‘120 dagen gratis uitproberen’ valt, ben jij verantwoordelijk voor de kosten voor retour. Tenzij natuurlijk het matras door onze fout teruggestuurd moet worden, of onder de garantie valt.

  2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of dat de consument kan aantonen dat deze is teruggezonden.

  3. Deze bepaling is dus niet van toepassing als het matras onder de '120 dagen gratis uitproberen' valt.


 • Artikel 9 - De prijs
  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  2. Indien Matt een fout ontdekt in de prijs van de producten die je hebt besteld of al geleverd zijn, zal Matt je over deze onjuiste prijs informeren en krijg je de keuze om door te gaan met de aankoop van het product tegen de juiste prijs of om je aankoop te annuleren en eventueel terug te sturen. 

   Is een product nog niet geleverd, dan zal de bestelling niet verwerkt worden tot je instructies hierover zijn ontvangen. Indien het niet lukt om contact met je te leggen via de door jouw doorgegeven contactgegevens in het bestelproces, zal Matt je bestelling als geannuleerd beschouwen en je hierover schriftelijk informeren. Matt maakt je er op attent dat er geen verplichting is om de producten aan je te leveren tegen een onjuiste (te lage) prijs, indien de verkeerde prijsstelling op een duidelijke en kenbare vergissing berust en je redelijkerwijs had moeten inzien dat de producten verkeerd geprijsd waren, ongeacht de fase van het bestelproces.

 • Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

  4. De garantietermijn is 10 jaar.

  5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  • Schimmelvorming ontstaan door een vochtig ruimte of vloer. Het matras ventileert uitstekend  dankzij zijn open celstructuur maar is niet bestand tegen een vochtige vloer of ruimte. 

  • Voor meer voorwaardes lees onze  garantievoorwaarde via www.mattsleeps.com/nl/garantie

 • Artikel 11 - Levering en uitvoering
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

  3. We doen onze uiterste best om te voldoen aan de gecommuniceerde levertermijnen. Echter overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  5. Matt wordt geleverd door onze vervoerspartners. We bezorgen tot aan de voordeur op de begane grond. Woon je hoger of heb je geen lift, houd er dan rekening mee dat je zelf matras zelf naar je slaapkamer moet brengen. Gelukkig komt Matt komt in een handige doos met handvatten wat het vervoer makkelijk maakt. 

 • Artikel 12 - Betaling
  1. Betaling kan geschieden door middel van: iDeal, PayPal, CreditCard, Slimpay, IN3 en Bankoverschrijving.

  2. Betaling kan geschieden in 3 termijnen tegen 0% rente via Slimpay (creditcard) of IN3 (ideal).

  3. Alle betalingen worden verwerkt in EURO.

  4. Tot het moment dat de volledige betaling is voltrokken, blijft het eigendom van de aangekochte producten bij de verkoper.

  5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


 • Artikel 13 - Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit kan via support@mattsleeps.com

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren.

  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 6 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


 • Artikel 14 - Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  3. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.


 • Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.